ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားအတြင္းဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးမႈ အႏုပညာအေျခခံသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

၁။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ကို သတ္မွတ္ကာလမ်ားအတြင္း လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ သင္တန္း  အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမႈမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ ညေန (၅) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား    ၿပီးလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

၂။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၃။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၄၀ ႏွစ္ၾကား ရွိရမည္။

၄။ YFS သည္ က်ား/မ မေရြး တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္။

၅။ YFS သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ေပါင္းစံုတို႔ ပါ၀င္ေလွ်ာက္ထားေစရန္အထူးအားေပး တိုက္တြန္းပါသည္။

၆။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္တန္းေၾကး၊ အစားအေသာက္ႏွင့္တည္းခိုေနထိုင္မႈ မ်ားအတြက္အခေၾကးေငြ ေပးသြင္းရပါမည္။ အခေၾကးေငြအစီအစဥ္ကို YFS ႐ံုးတြင္ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ ပါသည္။

၇။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမႈမ်ားကို yfs.yfs@googlemail.com သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္    ၅၁-E၊ ဦးဖိုးသက္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ YFS ႐ံုးခန္းသို႔ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

၈။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း၏စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  ကိုလက္ခံၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားသည္။

၉။ သီးသန္႔ေမတၱာရပ္ခံထားျခင္း မရွိပါက ပူးတြဲတင္သြင္းသည့္ အရာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားသူအား ျပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ အတြက္ သိမ္းဆည္းထား ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

၁၀။ ေလွ်ာက္ထားပံု ေလွ်ာက္ထားနည္း –

အဆင့္ (၁)။ ျဖည့္သြင္းၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ အျခားအေထာက္အကူျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ား/ပစၥည္းမ်ား အားလံုးကို တင္သြင္းရန္။

အဆင့္ (၂)။ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း

ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို YFS Director ႏွင့္ အနည္းဆံုး YFS ေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးတို႔က လူေတြစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၃)။ လက္ခံျခင္း

အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုသာ လူေတြ႔စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ သံုးလအတြင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၄)။ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား

သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ လက္ခံၿပီးသည့္အခါ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးသည္ က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ကို မွတ္ပံုတင္ေၾကးအျဖစ္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့့္္္ပင္ျဖစ္ေစ ၎ေငြကို ျပန္ ေပး မည္ မဟုတ္ပါ။

အဆိုပါ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို အမွတ္ ၅၁-E၊ ဦးဖိုးတက္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ YFS ေငြကိုင္  ထံ သင္တန္းမစတင္မီ အနည္းဆံုး ရက္သတၱႏွစ္ပတ္အလိုတြင္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာကို Application Form ရယူရန္

ေလွ်ာက္ထားပံု ေလွ်ာက္ထားနည္း ဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္နည္းပညာဆိုင္ရ

Visit Us On Facebook