ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

သင္တန္းမ်ား

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ ကမာၻအႏွံ႔အျပားမွ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္သည့္ ႐ုပ္ရွင္သင္တန္းနည္းျပ မ်ားႏွင့္ မီဒီယာနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာလူငယ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အတူတကြ စုစည္းကာ ႐ုပ္ရွင္အတတ္ပညာ၏ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔သည့္ က႑ေပါင္းစံုကိုလႊမ္းျခံဳေသာ ႐ုပ္ရွင္သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ပံုမွန္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို အထူးအေလးေပးၿပီးသင္ၾကားပို႔ခ်ေပး၍ (မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္၏ သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည့္) ဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးမႈကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။

သင္တန္းနည္းျပမ်ား            

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း၏ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ကို ဂ်ာမနီ၊ ယူေက၊ ဖင္လန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္တို႔ အပါအ၀င္ အနည္းဆံုး ခုနစ္ႏိုင္ငံမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္သည့္ အ႐ုပ္၊ အသံ ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုနွစ္မွစ၍ YFS သင္တန္းဆင္းမ်ား၏  ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ေစေရးအစီအစဥ္ကို စတင္ေလ့ က်င့္ေပးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း႐ုပ္ရွင္ေလာကႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑မွ ဧည့္ေဟာေျပာသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚေဟာေျပာေစၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အာရွတိုက္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ လုပ္ငန္းကို လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဒသတြင္းရွိ ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္။

ျပည္ပမွလာေရာက္ၾကီးၾကပ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ 

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ အစိုးရပိုင္မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊  YFS အဖြဲ႔၀င္မ်ား ၎တို႔ဘာသာ စီစဥ္႐ိုက္ကူးသည့္ ကိုယ္ပိုင္ပ႐ိုဂ်က္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ YFS ၏ ႐ုပ္ရွင္ အဖြဲ႔သားမ်ားအား အၾကံေပးရန္ႏွင့္ ကူညီေပးရန္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔သို႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေစလႊတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားမွ သင္တန္းဆင္းမ်ားက   ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ထားပါသည္။ YFS ၏ အဖြဲ႔၀င္ အမ်ားအျပားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရပိုင္မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ပံုမွန္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ားတြင္ Save the Children (Myanmar), Pyoe Pin, Shalom Foundation, World Concern ႏွင့္ FXB Myanmar တို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။

ပညာသင္ဆုမ်ား 

YFS သင္တန္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၄၀ ႏွစ္အတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သား မ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ဦးေရအတုိင္း ခ်ီးျမွင့္လ်က္ရွိသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အေျခတက်ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ သင္တန္းသားမ်ားအား ေရးသားတင္သြင္းသည့္ေလွ်ာက္လႊာ၊ လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈ၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ယခင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကိုအေျခခံ၍ YFS ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ YFS ေကာ္မတီတို႔က ေရြးခ်ယ္မည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရမည့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စံု၊ လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုႏွင့္လူမႈေရးေနာက္ခံေပါင္းစံုမွ လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ႏို္င္ ပါသည္။ မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိလွ်င္ အားသာခ်က္ ျဖစ္ႏို္င္ေသာ္လည္း ၎အခ်က္မွာ မရွိမျဖစ္သည့္ လိုအပ္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမႈႏွင့္ ဇာတ္လမ္း ဖန္တီးမႈတြင္ ပင္ကုိကၽြမ္းက်င္မႈရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သိသာထင္ရွားစြာ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အ ထားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို အေျခတက် လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈတို႔သည္ သာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ မီဒီယာနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လုပ္ကိုင္လာေစရန္  အားေပးကူညီ    ေဆာင္ရြက္ေရး ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 

ျပည္ပေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ား

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ ကမာၻတစ္၀န္းရွိ ႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ YFS သင္တန္းသား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ျပည္ပ တြင္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြင္ ႏွစ္ပတ္မွ တစ္ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္သည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မ်ား ပါ၀င္သည္။

႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ား 

YFS ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ပံုမွန္တင္သြင္း ျပသလ်က္ရွိသည္။ YFS ၏ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား ျပသခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္။

အာရွတိုက္

Green Film Festival In Seoul, Seoul, Korea
Vientianale, Vientiane, Laos
Lifescapes South East Asian Film Festival, Chiang Mai, Thailand
EBS International Documentary Festival (EIBF), Seoul, Korea
Thai International Short Film Festival, Bangkok, Thailand
Doi Saket International Film Festival, Chiang Mai, Thailand
Guanghzou International Documentary Film Festival, Guanghzou, China
Docu Days, Alliance Francaise, Yangon, Myanmar

ဥေရာပတိုက္

Visions du Reel, Nyon, France
Zebra Poetry Festival, Berlin, Germany
Arts Film Festival, Paris, France
In the Palace International Short Film Festival, Balchik, Bulgaria
Mo & Friese Children’s Short Film Festival, Hamburg, Germany
Open City London Film Festival, London, Great Britain
Lago Film Fest, Lago, Italy
Regensburger Short Film Week, Regensburg, Germany
Sehsüchte, International Student Film Festival, Potsdam, Germany
Munich International Festival of Filmschools, Munich, Germany
One World Film Festival, Prague, Jihlava, Czech Republic
Film Caravan Wandering Film Festival, Imperia, Liguria, Italy
Festival de Cinema de Douarnenez, Douarnenez, France
Zürcher Theaterspektakel, Zürich, Switzerland
exground film festival, Wiesbaden, Germany
Heinrich Boell Foundation, Berlin, Germany
International Short Film Festival Oberhausen, Oberhausen, Germany
FAMU International Student Film Screening,Prague, Czech Republic
Burmese Arts Festival, London, Great Britain
Hannover-up-and-coming Film Festival in Hannover, Germany
Asian Connection Festival du Cinéma Asiatique in Lyon, France
Festival International Signe de Nuit – festival de l’art documentaire et de création audio-visuelle et cinématographique, Paris, France
Interfilm International Short Film Festival, Berlin, Germany
Vivé Rencontre Cinéma, Grigny, France
Traumzeit Festival, Duisburg, Germany

ေျမာက္အေမရိကတိုက္

National Geographic Allroads Film Festival in Washington and Los Angeles, USA
Palm Springs International ShortFest, Palm Springs, California, USA
LA Asian Pacific Film Festival, Los Angeles, USA

ေတာင္အေမရိကတိုက္

Brazil International Disability Film Festival, Rio de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo, Brazil

ၾသစေၾတးလ်တိုက္

Sydney Film Festival, Sydney, Australia

ရရွိခဲ့သည့္ ဆုမ်ား

Best Documentary Award at Wathann Filmfest 2011 in Yangon, Myanmar Sweetie Pie by Sai Kong Kham

National Geographic Allroads Award for Best Short Film
 A Sketch of Wathone by Kyi Phyu Shin

Special Mention at the Zebra Poetry Festival 
Again and Again by The Maw Naing

Heinrich Boell Foundation Documentary Award
 A Million Threads by Thu Thu Shein

Like Father, Like Son by Pe Maung Same

Into the Ring by Aung Ko Ko

Just a Boy by Lay Thida

ေနာက္ထပ္႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားစာရင္းကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

႐ုပ္ရွင္ေမာ္ကြန္းတိုက္ 

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ YFS ၏ ႐ုပ္ရွင္ပညာသည္မ်ား ႐ိုက္ကူးသည့္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀တို႔ အပါအ၀င္ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို စုစည္းလ်က္ ေမာ္ကြန္းတိုက္ တစ္တိုက္ တည္ေထာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

႐ုပ္ရွင္ဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္ 

ဤ႐ုပ္ရွင္ဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ကားေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကမာၻ႔႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ သမိုင္း၀င္ ႐ုပ္ရွင္ကား နမူနာမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္း ထားရွိပါသည္။ ဤစုေဆာင္းထားမႈသည္ အဆက္မျပတ္ တိုးပြားလာေနသျဖင့္ လက္ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူး ထုတ္လုပ္ေနသည့္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုလံုးအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ရတနာသိုက္တစ္ခု  အျဖစ္သို႔  အလ်င္အျမန္ ေရာက္ရွိလာေပၿပီ။

႐ုပ္ျမင္သံၾကား မိတ္ဖက္မ်ား 

YFS သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ MRTV-4 ႐ုပ္သံလိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ YFS ၏ ႐ုပ္ရွင္ကားႏွစ္ကားျဖစ္သည့္ Peace of Mind ႏွင့္ A Day with Aye Nan Lin တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ႐ုပ္သံၾကည့္ပရိသတ္ တစ္သန္းအတြက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

Visit Us On Facebook