သင္ယူမႈအစီအစဥ္

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ သံုးႏွစ္ၾကာျမင့္သည့္ သင္ယူမႈအစီအစဥ္ ပါ၀င္သည္။ ထုိကာလအတြင္း သင္တန္းသားမ်ားသည္ သင္တန္းငါးခုကို ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး သင္ယူမႈအစီအစဥ္ ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ သင္တန္းဆင္း႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကား ႐ိုက္ကူးတင္သြင္းရန္ လိုအပ္ေပသည္။

သင္ယူမႈအစီအစဥ္တြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ ပါ၀င္သည္။ အဆင့္ (၁) တြင္ YFS သင္တန္းမ်ား၊ အဆင့္ (၂)  တြင္ သင္တန္းဆင္း ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကား ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အဆင့္ (၃) တြင္ YFS သင္တန္းဆင္း မ်ားသည္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္သင္တန္းအကူမ်ားအျဖစ္  ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ျဖစ္သည္။

YFS သင္တန္းမ်ားသည္ တစ္ပတ္မွ ေျခာက္ပတ္အတြင္း ၾကာျမင့္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္း စားအျဖစ္တက္ေရာက္သင္ယူရၿပီး၊ အျပင္းအထန္ အာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္သင္တန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းသားမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္ကားတိုမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း မ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူး ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ နည္းပညာပိုင္း၊ အႏုပညာပိုင္းႏွင့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို လက္ေတြ႔ ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စာသင္ခန္းအတြင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္း၊ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သင္ခန္းစာမ်ား ေျဖဆိုျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ကား မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေရာယွက္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္သင္တန္းသား မ်ားသည္ ၎တို႔ပတ္၀န္းက်င္ ကမၻာေလာကကို ၾကည့္႐ႈရာ၌ စာနာနားလည္မႈႏွင့္ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈရွိ   သည့္ အျမင္မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိပို႔ခ်လ်က္ရွိသည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္။

မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္မႈ အႏုပညာ – အေျခခံသင္တန္း 

ေလးပတ္ၾကာျမင့္မည့္ဤအေျခခံသင္တန္းသည္ YFS သင္တန္းသား အားလံုးအတြက္ ပထမဦးဆံုးႏွင့္  မသင္မေနရ  တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ ၄၀ ႏွစ္ၾကားရွိၿပီး မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသည့္ (ရွိလွ်င္ပိုေကာင္းမည္) အမ်ိဳးသား ေျခာက္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ထို႐ုပ္ရွင္ အမ်ိဳးအစားအေၾကာင္း မိတ္ဆက္၊ ကင္မရာ၊ အသံဖမ္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ား အတြက္ သီးသန္႔သင္တန္းခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳ  လႊာ (treatment) ေရးသားနည္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဖြဲ႔၀င္သံုးဦးစီပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔က သတ္မွတ္ အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ ႐ုပ္ရွင္ကား (၄) ကား ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ တည္းျဖတ္မႈအႏုပညာ – အေျခခံသင္တန္း 

ဤ သင္တန္းသည္ YFS မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္မႈ အေျခခံသင္တန္းကို တက္ေရာက္ၿပီးသူ       အသက္ ၂၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၄၀ ႏွစ္ၾကားရွိ သင္တန္းသား ၁၂ ဦးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေလးပတ္ၾကာျမင့္မည္။ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္တည္းျဖတ္ေရး စနစ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းမိတ္ဆက္ျခင္းကိုသင္ ယူၾကရမည္ျဖစ္ၿပီးသင္တန္းကာလမတိုင္မီ ႀကိဳတင္႐ိုက္ကူးထားသည့္ အ႐ုပ္ ၊ အသံမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ မိမိတို႔ကုိယ္ပိုင္ ဇာတ္ကားတိုတစ္ကားစီကို လက္ေတြ႔တည္းျဖတ္ ပံုေဖာ္ဖန္တီးရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိမည္ ျဖစ္္သည္။

(အေတြ႔အၾကံဳ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ တည္းျဖတ္သင္တန္းမ်ားတြင္မူသင္တန္းသား မ်ားသည္ ပိုမုိခက္ခဲေသာ အ႐ုပ္ ၊ အသံမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပိုမိုရွည္လ်ား႐ႈတ္ေထြးခက္ခဲေသာ႐ုပ္ရွင္ကား မ်ားကို တည္းျဖတ္ဖန္တီးၾကရမည္ျဖစ္သည္။)

ကင္မရာႏွင့္ မီးထိုးျခင္းသင္တန္း – သဘာ၀အတိုင္း ႐ိုက္ကူးမႈႏွင့္ ကဗ်ာဆန္သည့္ ႐ိုက္ကူးမႈ

အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ကင္မရာသမားမ်ားအတြက္ (၄) ရက္ သီးသန္႔သင္တန္းျဖစ္သည္။

အသံဒီဇိုင္း 

အသံဖမ္းအင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ကို အထူးျပဳေလ့လာၾကမည့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ မည့္သင္တန္းျဖစ္သည္။ ProTools ကဲ့သို႔ေသာ အသံဒီဇိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ကား ျပသျခင္းမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားအတြက္ အႏုစိတ္က်သည့္ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ၏ အခန္းက႑ကို သင္တန္းသားမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္          လက္ေတြ ႔ေလ့ က်င့္မႈမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

႐ႈျမင္ပံု နည္းလမ္းမ်ား – ႐ုပ္ရွင္အသြင္သဏၭာန္၏ သမိုင္းေၾကာင္း 

YFS သင္တန္းသားအားလံုး မသင္မေနရ တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္ၾကာျမင့္မည့္ ဤသင္တန္းတြင္ ကမၻာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ ေခတ္ေပၚႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္း႐ုပ္ရွင္ကား အမ်ိဳးအစားေပါင္းစံုမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သီအိုရီမ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ပိုင္းျခား သံုးသပ္ၾကျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္သံုးစကား အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာပံုကို သိရွိနားလည္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား လုပ္ေဆာင္ပံု – ႐ုပ္ရွင္ပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈ 

YFS သင္တန္းသားအားလံုးမသင္မေနရ တက္ေရာက္ရမည့္ဤ ႏွစ္ပတ္ၾကာသင္တန္းတြင္  မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္တို႔၏ ကြဲျပားျခားနားသည့္ တည္းျဖတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို တက္သစ္စ ႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္မ်ား ကြဲျပားစြာ နားလည္သိရွိႏိုင္ေစမည့္အ ျပင္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကား၏ ဇာတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ တည္းျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤသင္တန္းတြင္ စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း ေရးသားျခင္း အႏုပညာ – အပိုင္း (၁) 

႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္း သို႔မဟုတ္ animation ဇာတ္လမ္းေရးသားသူ စာေရးဆရာလက္သစ္ ၈ ဦးမွ ၁၀ ဦး အထိကို ႏွစ္ပတ္ၾကာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည့္ သင္တန္းျဖစ္သည္။ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါ။ အပိုင္း  (၂) တြင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း သင္တန္းသားမ်ားသည္ ပိုမို႐ႈတ္ေထြး ခက္ခဲသည့္ ဇာတ္ညႊန္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ဖန္တီးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း သင္တန္း သားမ်ားသည္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္မႈ အေျခခံသင္တန္းကို တက္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

“မွတ္တမ္းအသြင္ ဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ား” 

၎မွာ ဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္၏ အကဲဆတ္မႈ သေဘာတရားမ်ား ထည့္သြင္း ပါ၀င္ေစလ်က္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤသင္တန္းအတြင္း သင္တန္းသားမ်ားသည္ ႐ိုက္ကူးေရးအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ ခြဲလ်က္ ၁၅ မိနစ္ၾကာျမင့္မည့္ ဇာတ္ညႊန္းတစ္ပုဒ္ကို မူကြဲႏွစ္ခုအျဖစ္ ျပင္ဆင္၊ ႐ုိက္ကူးထုတ္လုပ္၊ တည္းျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

႐ိုက္ကူးၿပီးေနာက္ပိုင္း 

ႏွစ္ပတ္ၾကာျမင့္မည့္ ဤသင္တန္းတြင္ စာတန္းထိုးျခင္း၊ အေရာင္ခ်ိန္ညိွျခင္း၊ OMF file export ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားအတြက္ မာစတာတိပ္ေခြမ်ား ကူးယူျခင္း စသည့္ ႐ိုက္ကူးၿပီးေနာက္ပိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီးျဖစ္သည့္ သင္တန္းသား ၆ ဦးမွ ၈ ဦးအထိ လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

Visit Us On Facebook