ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း အေၾကာင္း

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာကျပား ႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ လင္းေဇးမယ္ရီဆင္ က ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး  ၎ေက်ာင္းသည္ဘာလင္အေျခစိုက္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္အဖြဲ႔အ စည္းျဖစ္၍  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးစ လူငယ္လူရြယ္ မီဒီယာသမားမ်ား၏ အသိုက္အ၀န္းကို ပံ့ပိုးကူညီ အားေပးႏိုင္ရန္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား သင္တန္းတစ္ခုကို ပထမဦးဆံုး စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား   သည္ တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့ေပသည္။

YFS သည္ ကမာၻတစ္၀န္းမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္မ်ားကို ပုံမွန္ေခၚယူလ်က္ မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳ နည္းပါးသည့္ သို႔မဟုတ္ လံုး၀မရွိေသးသည့္ ျမန္မာလူငယ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ရွင္သင္တန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ပံုမွန္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎သင္တန္းမ်ားတြင္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းေရးသားျခင္းမွအစတည္းျဖတ္ျခင္းအဆံုး ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမႈပညာ ဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။

ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း YFS သည္ သင္တန္းေပါင္း ၁၅ ခုေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္း  သား ၅၀ ခန္႔ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎သင္တန္းသားအမ်ားစုသည္ မီဒီယာနယ္ပယ္၌    ပင္ဆက္လက္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၾကေပသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားက ဖန္တီးေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည့္မွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ မွတ္တမ္းအသြင္ ဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္ကား အေရအတြက္မွာလည္း ၅၀ နီးပါးပင္ ရွိခဲ့သည္။ YFS    မွ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ျပသလာႏိုင္ေနၾကၿပီး ၎တို႔အနက္ A Sketch of Wathone, Again and Again,  A Million Threads စသည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားသည္ ဆုတံဆိပ္မ်ားပင္ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ေပသည္။

YFS သင္တန္းဆင္းမ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရင္းဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးလ်က္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔ က ေနာက္မ်ိဳးဆက္ သင္တန္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ အသိ   ပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ေ၀မွ်ေပးလ်က္ ရွိၾကပါသည္။

YFS သင္တန္းသားမ်ားသည္  မ်ိဳးမတူဓ ေလ့ျခားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အသီးသီးႏွင့္ လူတန္းစား အလႊာမ်ိဳးစံုတိုမွ ျဖစ္ၾကၿပီး ႐ုပ္ရွင္၊ စာနယ္ဇင္း၊ စာေပ၊ ဓာတ္ပံု၊ ပန္းခ်ီ၊ နည္းပညာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွလာၾကသူမ်ား  ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားသည္     YFS ၏ သင္တန္းမ်ားကို စံနမူနာျပဳေလာက္သည့္ အာ႐ံုစူးစိုက္ ႏွစ္ျမွပ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းသားအမ်ားစုက ဤသင္တန္းမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို အတိုင္းအဆမရွိ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ လံႈ႔ေဆာ္အားေပးမႈတစ္ရပ္အျဖစ္႐ႈျမင္ခဲ့  ၾကေပသည္။ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ အေျခခံသင္တန္းသားမ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ာ(beginners  course) ကို ႏွစ္စဥ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

YFS ၏ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  (Yangon Film Services) သည္ ၎၏ ပထမဆံုးေသာ လုပ္ငန္းပ႐ိုဂ်က္ ႐ုပ္ရွင္ကားကို Population Services International အမည္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ပံုမွန္ဖန္တီး ႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖက္စြန္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေတာင္ဖက္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအထိႏိုင္ငံအႏွံ႔ အျပားတြင္ လွည့္လည္႐ိုက္ကူးခဲ့ၿပီး မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္ခဲ့   သည့္ ဤ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရး သတင္းစကား ျဖန္႔ျဖဴးမႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတစ္ရပ္    အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

Visit Us On Facebook