March 2014

___ PROJECTS

 
OPEN CALL FOR THREE-PERSON CREWS FOR THE YFS TRAVELLING CINEMA PROJECT

The deadline for submission: April 15th

ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္း၏ “နယ္လွည့္ရုပ္ရွင္ရုံစီမံကိန္း”တြင္ သံုးဦး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ သင္ၾကားရန္ သင္တန္းသား/သူမ်ား အလိုရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္။

ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ ၎၏ “နယ္လွည့္ရုပ္ရွင္ရုံစီမံကိန္း”တြင္ မွတ္တမ္းႏွင့္ဇာတ္လမ္း ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကို နယ္လွည့္ၿပီးအက်ဥ္ရုံးျပသရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ေဝးလန္သီေခါင္ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕ငယ္ရြာငယ္မ်ားရွိျပည္သူမ်ားမွာ ရုပ္ရွင္ရုံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မရွိသည့္အတြက္ က်န္းမာေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား – မ တန္းတူညီတူရခြင့္ စသည့္ အသိပညာေခါင္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ထိုပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပးရုပ္ရွင္မ်ားကို ၎တို႔၏ဘာသာစကားျဖင့္ (ဘာသာျပန္ေပးမူျဖင့္ျဖစ္ေစ စာတန္းထိုးျပ၍ျဖစ္ေစ) သြားေရာက္ျပ သေပးပါမည္။

လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းသည္ လူမ်ိဳးစံုဘာသာစုံပါေသာ သင္တန္းသားမ်ားအား ႏွစ္ပတ္ၾကာခရီးအျဖစ္ ေဒသမ်ိဳးစံုသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး ထိုေဒသမ်ားတြင္ရုပ္ရွင္ျပသေဆြေႏြးေစရန္အျပင္ ေဒသခံမ်ား၏စိတ္ႀကိဳက္ရုပ္ရွင္တိုကေလးမ်ားကိုအတူတကြ ရုိက္ကူးသည့္ participatory video workshops မ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ထို ေခ်ာင္က်ေနေသာေဒသမ်ားမွ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသည္ကြန္ယက္မ်ား ျဖန္႔ယံုသာမက ပါဝင္မႈမရွိသေလာက္ နည္းေနေသးေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားထဲမွ YFS workshops သင္တန္းသားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးလာႏိုင္ပါသည္။

“နယ္လွည့္ရုပ္ရွင္ရုံ” သည္ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ‘video testimonials’ ( ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ သတင္း (ဝါ)အမွာစကား သို႔မဟုတ္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုခုကို ရုပ္သံအျဖစ္ တင္ျပျခင္း) မ်ားရိုက္ကူးပါမည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေခ်ာင္က်ေနေသာေဒသမ်ားမွပါဝင္မႈမရွိသေလာက္နည္းေနေသးေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ျပႆနာမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေျပာလိုသည္မ်ားကို တစ္ျပည္လံုးသို႔ ရင္ဖြင့္တင္ျပႏိုင္ၾကပါမည္။ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္း၏ “နယ္လွည့္ရုပ္ရွင္ရုံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား”သည္ ျပည္နယ္ ၇ ခုလံုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ တိုင္းလံုးကို အခိ်န္ကာလအေလ်ာက္ သြားေရာက္ ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ေတာေနလူထု၏ ‘video map’ ( ျပည္သူ႕ဘဝ အရွိကိုအရွိအတိုင္း တင္ျပျခင္း) ကိုတင္ျပ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအသုတ္အျဖစ္ ရခိုင္၊ခ်င္း ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ေစလႊတ္ပါမည္။ (ဘ႑ာေရးေကာင္းလွ်င္ အျခားေဒသမ်ားသို႔လည္းဆက္လႊတ္ပါမည္)။

လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္း။

ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္း အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(က) အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးတြင္ႏွစ္ဦးသည္ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းမွပို႔ခ်ခဲ့ေသာသင္တန္းမ်ားကို အနည္းဆံုး ၂ ခု တက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရပါမည္။ ၎သင္တန္းမ်ားတြင္ The Art of Documentary Filmmaking ႏွင့္ Introduction to Editing သင္တန္း ၂ ခုလံုးကိုေသာ္၎၊ အနည္းဆံုးတစ္ခုခုကိုေသာ္၎ တက္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရပါမည္။

(ခ) အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးတြင္ အနည္းဆံုး ၂ ဦးသည္ camera / sound, editing and projection equipment မ်ားကိုင္တြယ္သံုးစြဲမႈ၌ အေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။

(ဂ) Martin Potter’s workshop သို႔မဟုတ္ အလားတူ participatory and community storytelling
တို႕အတြက္လုပ္ေသာ workshop တစ္ခုခု တက္ဖူးသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မည္။

(ဃ) မိမိိတို႔ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို မိမိိတို႔ိဖာသာ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေငြထိန္း၊ စာရင္းထိန္း အျဖစ္ ေရြးခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔ဝင္တိုင္းက မိမိိတို႔၏စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟုခံယူထားရမည္။

ပထမအဆင့္ – အဆိုျပဳလႊာ
(က) အဆိုျပဳလႊာတြင္ အထက္ပါေဒသသံုးခုထဲမွတစ္ခုခုကိုေရြးၿပီး သြားလိုေသာရက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လိုခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပရမည္။

(ခ) မိမိိတို႔သြားလိုျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား (ဥပမာ၊ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ ထိုေဒသကို ကြၽမ္းက်င္ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ရင္းႏီွးသည္၊ ထိုေဒသခံမ်ားေခတ္ႏွင့္ရင္ေဘာင္မတန္းႏိုင္ရေသးျခင္းမွာ ———)

(ဂ) မိမိတို႔ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္မည့္ျပႆနာႏွင့္ေျဖရွင္းနည္း (ဥပမာ၊ မည္သူမ်ားသည္ေဒသခံျဖစ္သည္။ သူတို႔ကမည္ကဲ့သို႔ကူညီႏိုင္သည္။ ထိုအရပ္သို႔ဘယ္လိုသြားႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ သူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ရွာမည္။ မိမိတို႔မည္ကဲ့သို႔တည္းခိုေနထိုင္မည္။ ျပသရန္၊ ရိုက္ကူးရန္ workshop မ်ားလုပ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားစသည္တို႔လိုအပ္သည္၊ စသည္တို႔။)

(ဃ) ၂ ပတ္ၾကာခရီးတြင္ကုန္က်မည့္ေငြ

၁။ ခရီးစရိတ္၊ တည္းခိုစားေသာက္ခ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ကုန္က်ခ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ ငွားခႏွင့္ေလာင္စဆီဖိုး။

၂။ မိမိတို႔အတြက္ on-site editing of participatory video stories အပါအဝင္ ရလိုသည့္ ေန႔စားခ (ဝါ)ေန႔တြက္။

၃။ တည္းျဖတ္သူႏွင့္ post-production of video testimonials အတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြ။

၄။ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းမွပစၥည္းမ်ားငွားခ (ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းက အခမဲ့ငွားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးပါရန္)

ဒုတိယအဆင့္ – ခြင့္ျပဳခ်က္

(က) အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး တို႔က သြားေရာက္မည့္အဖြဲ႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ခိုင္လံုမႈ၊ စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ၿပီးခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမည္။

(ခ) ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။

(ဂ) ေငြကို သံုးႀကိမ္ခြဲၿပီးေပးမည္။ ခရီးမထြက္မီပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ကို ခရီးမွျပန္အေရာက္တြင္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ကို ဇာတ္လမ္းတင္ျပခ်က္၊ ေျပစာမ်ားႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားအပါအဝင္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းမ်ားတင္ျပၿပီးခိ်န္တြင္မွေပးမည္။

(ဃ) ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ခရီးမထြက္မီ ရန္ကုန္၌ E-coaching သင္တန္းကိုေသာ္၎၊ Participatory Video techniques ႏွင့္ဆိုင္ေသာ workshop ကိုေသာ္၎ တက္ရမည္။

တတိယအဆင့္ – လုပ္ေဆာင္ပံု

ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းမွ ေစလႊတ္မည့္ အေတြ႔အႀကံဳွရွိၿပီးသားရုပ္ရွင္ပညာသည္သံုးဦးပါအဖြဲ႔သည္ ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းပိုင္ျပသေရးႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ အဆိုျပဳခဲ့ရာေဒသ သို႔သြား ၿပီး၂ ပတ္ၾကာထိုလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္း မွထုတ္လုပ္ထားသည့္ေအာက္ပါရုပ္ရွင္ကားမ်ားကိုျပသၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ယံုၾကည္မႈကိုရယူႏိုင္သည္။ (ဥပမာ၊ ဘိန္းအစားအျခားသီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ‘A Farmer’s Tale’၊ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ မတရားႏိွပ္စက္ ခံရမႈ၌ ‘Unreported Story’၊ ကိုယ္ခံအင္အားက်ဆင္းေရာဂါရွင္မ်ား လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္ျပန္လည္ ဝင္ဆန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ‘My Positive Life’ ႏွင့္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ‘Saving Sankar’) ၎ေနာက္ ၅ ဦးမွ ၁၀ ဦးအထိ က်ား – မ ေရာေႏွာထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ေစကာ အဆင့္မီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကိရိယာမ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ tape-based) အသံုးျပဳ၍ ၃ ရက္ (၎ထက္ပို၍ၾကာႏိုင္ေသာ) participatory video workshop လုပ္ေပးၿပီး ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ ရုပ္ရွင္ကားတိုကေလး(မ်ား)ကို ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ၎ထုတ္လုပ္သည့္ကားတိုကို အဖြဲ႔အတြင္းေန႔စဥ္ျပသ၊ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းၾကၿပီး ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းအဖြဲ႔ကတည္းျဖတ္ကာ မိမိတို႔ခရီးစဥ္အၿပီး၌ ေဒသခံမ်ား အားျပသရမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ Participatory Video လိုသနည္း။

Participatory Video ဆိုိုသည္မွာ လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုက မိမိတို႔ိ စိတ္ႀကိဳက္ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကို မိမိတို႔ဖာသာထုတ္ေဖာ္ေသာနည္းပညာျဖစ္သည္။ ဗြီဒီယိုကား တစ္ကားရုိက္ရန္မွာလြယ္ကူၿပီး ဗြီဒီယိုျဖင့္လူထုႀကီးကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ႏွင့္၎တို႔၏လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ ရင္ဖြင့္သံမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေပးႏိုင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လူတစ္စု သို႔မဟုတ္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုသည္ မိမိတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ား၊ လုပ္ေပးႏိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အျခားလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုအသိေပးႏိုင္သျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ထိေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ Participatory video နည္းျဖင့္ ေခ်ာင္က်ေနေသာေဒသမ်ားမွလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စုရံုးႏိုင္ သည့္အျပင္ ၎တို႔နည္း၎တို႔ဟန္ျဖင့္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသည္။ Participatory video လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ိဳးစံုရွိေသာ္လည္း အေရအႀကီးဆံုး ပံုေဖာ္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ပမာဏတစ္ခုအထိ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရေရးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းအဖြဲ႔သည္ ၎လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္အတူတကြရိုက္ကူးခဲ့ေသာဖလင္ ေကာ္ပီမ်ားကို သူတို႔ႏွင့္အျခားလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ၎တို႔ထံတြင္ထားခဲ့ေစလိုပါသည္။

စတုတၳအဆင့္ – ထုတ္လုပ္မႈေနာက္ပိုင္းႏွင့္ျဖန္႔ေဝျခင္း

Video Testimonials (ဗီြဒီယိုအေထာက္အထားမ်ား)

“နယ္လွည့္ရုပ္ရွင္ရုံစီမံကိန္း”တြင္ သံုးဦး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သြားေရာက္သည့္ေဒသခံလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွအလႊာစံုကလူမ်ားကို သံုးမိနစ္ခန္႔ၾကာအင္တာဗ်ဴးမ်ားလုပ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ကားရိုက္ကူး လာရမည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို သံုးဦး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစိတ္ႀကိဳက္ထုတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔အင္တာဗ်ဴးလုပ္မည့္ သူမ်ားအား ၎တို႔ဘာေျပာလိုသည္ကိုႀကိဳတင္စံုစမ္းထားၿပီးမွ “ေရလာေျမာင္းေပး”နည္းႏွင့္ေမးႏိုင္ ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရာတြင္အလႊာစံုမွလူမ်ားပါဝင္ေစရပါမည္။
 (ရြာသူႀကီး/ ေက်းရြာအပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စေသာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္သူမ်ားမွအစ ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္သူမ်ားအဆံုး)
− သံုးဦး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားရိွအလႊာစံုလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ “ေခတ္၏ေၾကးမံုမ်ား”ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း စုေဆာင္းလာႏိုင္မည္ျဖစ္ရကားႏႈတ္ဆိတ္ေနရ သူမ်ားကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ေပးရာေရာက္သည့္ျပင္ လူမႈေရးမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အာဏာရပုဂၢိဳလ္မ်ားအထိ သိရွိႏိုင္ရန္ေရွ႕ေဆာင္ေပးရာေရာက္ေပသည္။

သံုးဦး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၂ ပတ္ၾကာခရီးစဥ္အၿပီးတြင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္။

(က) ေထာက္ခံစာမ်ား
(ခ) ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ PV အားလံုး
(ဂ) ဓာတ္ပံုမ်ား
(ဃ) သတင္းပို႔လႊာ (ျဖည့္ရန္ပံုစံလႊာေပးမည္)

စီမံကိန္းအတြက္ဝယ္ယူထားေသာ hard drive ေပၚ၌ အထက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္း တိက်စြာ စာတန္းကပ္ၿပီး ေဖာ္ျပရမည္။

 
__________________________________________________
 

Visit Us On Facebook