ပင္မစာမ်က္ႏွာ

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းဟူ၍ သီးသန္႔မရွိေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္အျခားပညာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း နည္းပါးေနၿပီး အျခားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည့္ အတြက္ဖန္တီးမႈ အစြမ္းထက္သည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားစြာသည္ ၎တို႔၏ အႏုပညာစြမ္း ရည္  တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည့္ ေစ့ေဆာ္အားေပးမႈမ်ားကို အလြန္အမင္း ေတာင့္တလ်က္ ရွိေနၾကေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံလူတန္း စားမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္လည္း စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိ ေနၾကေပသည္။

ေဒသခံမိတ္ဖက္တစ္ဦးက “စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးမႈ၏မွတ္တိုင္ႀကီးတစ္ရပ္” ဟု တင္စား ေခၚေ၀ၚခဲ့သည့္ ဥေရာပအေျခစိုက္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း (YFS)   သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အ႐ုပ္ ၊ အသံဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္  မည့္ ဖန္တီးစြမ္း ေဆာင္မႈအားေကာင္းေသာ လူငယ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အမ်ိဳးအမည္ စံုလင္ၾကြယ္၀သည့္ မီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ထား ပါသည္။

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း သည္ တက္သစ္စ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အ႐ုပ္ ၊ အသံဆိုင္ရာ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိၿပီး  ၎သင္တန္းမ်ားတြင္  စာေတြ႔ေရာ   လက္ေတြ႔ပါ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးထားပါသည္။ သင္တန္းနည္းျပမ်ားမွာလည္း ဤ ႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုႏွင့္လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ တစ္ဦးခ်င္းဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိမႈတို႔ကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္ေပသည္။

ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္း၏ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြဲျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (Yangon Film Services) သည္ တိုးတက္မ်ားျပားလာေနသည့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ မ်ားအတြက္မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ေျပာင္ေျမာက္စြာ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ နာမည္ရလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာေဒသမ်ိဳးစံုမွ အံ့ၾသဖြယ္ရာအစံုစံုႏွင့္မ်ားျပားစံုလင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးတို႔ ပါ၀င္ေနသည္။

Visit Us On Facebook